IMPORTANT MESSAGE :   unfortunately JANE will stop its activities on the 22nd of December 2023 !     Questions?  Please contact us via   support@jane.be 

Definities:

Voor dit document hebben onderstaande termen de betekenis die er hierna aan gegeven wordt (verwijzingen in het enkelvoud slaan ook op verwijzingen in het meervoud):

 • Jane-diensten: Diensten om senioren en hun naasten te helpen langer thuis te blijven wonen. Het is een complete oplossing voor het bewaken van de activiteiten in huis, het automatisch detecteren en rapporteren van anomalieën door middel van een Applicatie die gekoppeld is aan de Verbonden voorwerpen, inclusief het in de Applicatie geïntegreerde alarm-systeem. De Applicatie stelt de Klant en Gebruikers in staat om een real-time overzicht te hebben van de activiteit (waar de laatste activiteit heeft plaatsgevonden en op welk tijdstip, de temperatuur en de status van de kit), aan de hand van bewegingen die worden gedetecteerd door de Verbonden voorwerpen die in het huis zijn geplaatst. De gegevens verzameld door de Verbonden Voorwerpen laten toe om een model op te stellen van het verwachte gedrag bij de Betrokken Persoon en de Klant en Gebruikers op de hoogte te stellen van onverwacht gedrag via de Applicatie. Daarnaast kan u met de Applicatie een alarm configureren en op de hoogte worden gebracht als er een voorwerp wordt geactiveerd of als er een automatisch geconfigureerde waarschuwing wordt geactiveerd. De Applicatie geeft de Klant ook de mogelijkheid om te definiëren wie de Gebruikers in kwestie zijn, de goede werking van de Verbonden voorwerpen te controleren en specifieke waarschuwingen toe te voegen. Jane levert hiervoor Verbonden voorwerpen (zoals bewegingssensoren met geïntegreerde temperatuursensoren en alarmknoppen) die zijn aangesloten op een hub. Alle informatie is beschikbaar via een Applicatie die door de Klant en Gebruikers wordt gebruikt. Een alarmcentrale is ook beschikbaar gesteld via de alarmknoppen en wordt hieronder beschreven (artikel 1.3.). Als de call center service voor noodgevallen niet is geselecteerd, worden Klant en Gebruikers via de Applicatie en via SMS op de hoogte gesteld van het gebruik van de noodknop.

 • Applicatie: programma voor smartphone of tablet met Android of iOS dat kan worden gedownload via de officiële Google Play store of de App Store van Apple.

 • Klant: de natuurlijke persoon die heeft ingeschreven op de Jane-diensten. De Klant kan eveneens de betrokken Persoon zijn.

 • Detector/Sensor: voorwerp dat beweging kan detecteren en informatie van op afstand geeft.

 • Hub: toestel dat Verbonden is met verscheidene Detectoren/Sensoren en Verbonden Voorwerpen die het mogelijk maakt de diverse gegevens te verzamelen om ze door te sturen.

 • Verbonden voorwerp: elektronisch voorwerp dat kan communiceren met een ander voorwerp (een smartphone, een tablet, een Hub of een computer) om informatie of signalen te versturen of te ontvangen via een internetverbinding geleverd door een telecomoperator (zie opsomming in artikel 1.2.).

 • Betrokken Persoon: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Jane-diensten, bij wie de Verbonden voorwerpen geïnstalleerd zijn en de Sensoren contextuele gegevens inzamelen over zijn dagelijkse activiteiten.

 • Gebruikers: naaste familieleden van de betrokken Persoon die via de Applicatie toegang krijgen tot de dagelijkse activiteiten van de betrokken Persoon.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Algemene informatie

Dit document omschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van Jane geleverd door de NV JANE, met maatschappelijke zetel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, ingeschreven bij de KBO (btw) onder het nummer BE0699693959, hierna ‘Jane’ genoemd.

Door gebruik te maken van de diensten van Jane, wordt de Klant verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en verbindt hij zich ertoe om ze tijdens de volledige duur van de relatie na te leven.

1.2. Voorwerp van de overeenkomst

Jane verstrekt aan de Klant de Jane-diensten.

In dat verband zijn dit de Verbonden voorwerpen die met de Diensten worden verkocht:

 • De Hub van Develco;
 • De Develco’s Bewegingsdetectoren met geïntegreerde temperatuurdetectoren;
 • De Develco alarmknoppen.

De  Verbonden voorwerpen werken via een internetverbinding die niet wordt geleverd door Jane. De plaats die de Klant kiest voor de installatie van de Verbonden Voorwerpen moet dus over een internetverbinding beschikken.

De Verbonden voorwerpen worden aan de klant gegeven in een complete kit met een gebruikershandleiding en nuttige informatie. Desondanks wordt eraan herinnerd dat de Verbonden voorwerpen in geen geval in de plaats komen van het menselijk toezicht. Het is namelijk geen toezichtsysteem, maar een ondersteuningssysteem dat niet is ontwikkeld voor kinderen, mensen met een handicap, dieren of een situatie waarin menselijk toezicht nodig is om schade te voorkomen.

1.3. Optioneel callcenter voor noodgevallen

Een call center service voor noodgevallen is gekoppeld aan de alarmknoppen als de Klant deze service heeft geactiveerd. Wanneer de Betrokken Persoon op een alarmknop drukt en de Klant het plan van het callcenter voor noodgevallen heeft geactiveerd, wordt aan de kant van de alarmcentrale een procedure gestart (in de vorm van een noodticket).

Samengevat zal het callcenter van Jane eerst proberen telefonisch contact op te nemen met de Betrokken Persoon na ontvangst van een melding dat een alarmknop is geactiveerd.

-Als hij/zij erin slaagt om contact op te nemen met de Betrokken Persoon, zal hij/zij in staat zijn om te valideren of het een echte noodsituatie is;

-Als het geen echt noodgeval is wordt het ticket gesloten;

-Als het een echte noodsituatie is, kan het callcenter (in overleg met de Betrokken Persoon) contact opnemen met de hulpdiensten. Hij/zij zal daarna ook contact opnemen met de Klant en de Gebruikers (naasten of familieleden);

-Als het callcenter niet weet hoe contact met de Betrokken Persoon op te nemen of als het callcenter de Betrokken persoon niet kan bereiken of als het sprake was van een echt noodgeval, zal het contact met de Klant en Gebruikers opnemen. Er zullen verschillende pogingen worden ondernomen om contact op te nemen met de Klant en Gebruikers;

-Als het callcenter erin slaagt om contact op te nemen met een Klant of Gebruiker, zal het callcenter de situatie en de ondernomen acties rapporteren. Daarna zal het callcenter het ticket sluiten;

- Als het callcenter de Klant of Gebruikers niet kan bereiken, wordt het ticket gesloten;

- Aan het einde van een ticket ontvangen de Klant en alle Gebruikers automatisch een kort bericht via sms & een meer gedetailleerd bericht per e-mail, dat informatie bevat over de eventuele noodsituatie en de stappen die eventueel zijn genomen.

Artikel 2. Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst begint te lopen bij de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die uiterlijk bij de aankoop van de Verbonden Voorwerpen, het installeren van de Verbonden Voorwerpen, het aanmaken van een account via de Applicatie en de betaling van de eerste maandelijkse termijn door de Klant dienen plaats te vinden. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

In geval van een online aankoop (op de website van Jane) van de Verbonden Voorwerpen bij inschrijving op de Diensten, worden deze voorwerpen binnen 10 tot 15 werkdagen geleverd op het door de Klant op het bestelformulier van de Jane website (https://www.meetjane.be/nl/) opgegeven adres. De Algemene Voorwaarden van toepassing bij aankoop van de Verbonden Voorwerpen via de Jane website kunnen teruggevonden worden op volgende URL: https://www.meetjane.be/nl/algemene-voorwaarden.  Bij de verkoop van de Verbonden voorwerpen in een verkooppunt of via een extern online aankoopplatform, worden ze door de klant meegenomen of geleverd met de kit die ze bevat.

Artikel 3. Prijs

De Klant gaat ermee akkoord de Verbonden voorwerpen te kopen voor een enkel bedrag (inclusief BTW) dat vermeld staat op de prijslijst van Jane, die ook beschikbaar is op de website van Jane.

De Klant verbindt er zich tevens toe om zich op de Jane Services in te schrijven voor een maandelijks bedrag (inclusief BTW) dat in de prijslijst en in het inschrijvingsformulier is opgenomen. De Klant verbindt zich ertoe om de prijs voor deze Jane Services maandelijks te betalen via de betalingsmethoden zoals aangeboden via de Applicatie door de officiële Google Play store of de App Store van Apple.

De klant verbindt er zich toe uitsluitend met deze betalingsmethoden te betalen, behalve indien tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen hiervan af te wijken.

Artikel 4.  Voorbehoud van eigendom

Jane blijft eigenaar van de Verbonden Voorwerpen tot de dag van volledige betaling van de hoofdsom en/of rente(s) en/of forfaitaire vergoeding(en). Alle risico's van verlies en beschadiging van de Verbonden Voorwerpen gaan over op de Klant zodra hij deze in ontvangst neemt.

Artikel 5. Garantie voor de consument (conformiteitsgarantie)

Verbonden Voorwerpen die door de klant voor privé-gebruik zijn aangeschaft, vallen onder een wettelijke garantie van twee (2) jaar. Als de Verbonden Voorwerpen voor niet-privédoeleinden worden gebruikt, is deze wettelijke garantie niet van toepassing.

Jane garandeert dat de Verbonden voorwerpen voldoen aan de bestelling van de Klant en aan de normale verwachtingen die de Klant mogelijks heeft, rekening gehouden met de specificaties van de Verbonden voorwerpen en de instructies in de gebruikershandleiding. In geval van het niet of slecht functioneren van de Verbonden voorwerpen, verbindt de Klant zich ertoe Jane hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Jane stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de noodzakelijke vervanging zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Alleen Jane bepaalt de juiste technische middelen om deze vervanging uit te voeren. In het geval dat de reparatie of vervanging van de Verbonden voorwerpen onevenredig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen.

Indien de ontdekking van een gebrek of storing meer dan zes maanden na de levering van de Verbonden voorwerpen plaatsvindt, is de consument-Klant verplicht het bestaan van het gebrek aan overeenstemming aan te tonen op het moment van levering.

Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid, onjuist onderhoud, gebruik in strijd met de instructies in de gebruiksaanwijzing, alsmede slijtage, vallen niet onder de garantie.

Reparaties door derden anders dan Jane maken de garantie ongeldig indien de reparatie verband houdt met dit gebrek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing die bij de Verbonden voorwerpen objecten is geleverd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Overmacht

Bij tekortkomingen in het kader van deze overeenkomst kan de aansprakelijkheid van de partijen niet worden ingeroepen als deze tekortkomingen veroorzaakt worden door overmacht zoals bij de stopzetting of onderbreking van de internetverbinding of de radiofrequentieverbinding tussen de hub en de Verbonden voorwerpen.

6.2. Gebruik

De Klant is verplicht de Verbonden voorwerpen te gebruiken als een goede huisvader volgens de richtlijnen van Jane.

Ondanks alle inspanningen van Jane kan de perfecte werking en prestatie van de Verbonden voorwerpen niet worden gewaarborgd omdat ze afhankelijk zijn van de technologische evolutie van dat moment. De Verbonden Voorwerpen vervangen op geen enkele wijze het menselijk toezicht op de Betrokken Persoon. Het is geen toezichtsysteem en deze Verbonden voorwerpen zijn op geen enkele manier geschikt voor kinderen, mensen met een handicap, dieren of enige andere situatie waarin menselijk toezicht nodig is om schade te voorkomen en waarvoor Jane elke verantwoordelijkheid afwijst.

Bij een slechte werking van de batterij van de Verbonden voorwerpen zal Jane alles doen om de Klant op de hoogte brengen van het (zeer) lage batterijniveau en vragen de batterij te vervangen. De Klant moet een nieuwe batterij (van het standaardtype ‘AA’) aanschaffen die hij zelf in het toestel kan plaatsen op basis van de instructies in de Applicatie en op de website van Jane (https://www.meetjane.be/nl). Zo ook, als een van de geïnstalleerde Detectoren niet meer Verbonden is met de Hub, moet de Klant eenvoudigweg de instructies volgen die hem werden meegedeeld om de Detector weer aan te sluiten en de werking ervan opnieuw te garanderen. Als die instructies niet worden gevolgd, kan Jane niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele nadelen of schade als gevolg van een gebrekkige verbinding.

6.3. Aansprakelijkheid

Jane staat in voor de correcte werking van zijn Diensten op voorwaarde dat de Verbonden Voorwerpen en de Hub correct werden geïnstalleerd door de Klant of door de betrokken Persoon en dat er een internetverbinding voorhanden is.   De verplichtingen die Jane op zich neemt zijn middelenverbintenissen (“obligations de moyen/ obligation of means”). De radiofrequentieverbinding tussen de Hub en de Verbonden voorwerpen gaat ervan uit dat de Klant de gegeven instructies opvolgt en plaatst de Verbonden voorwerpen op een afstand dicht bij de Hub zoals aangegeven in de instructies die aan de Klant zijn gegeven bij de aanschaf van de Verbonden voorwerpen. Jane is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van deze radiofrequentieverbinding als gevolg van het niet opvolgen van de gegeven instructies of het niet respecteren van de maximale afstand tussen de Verbonden Voorwerpen en de Hub. Jane aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige opschorting of onderbreking van de internetverbinding van de Klant.

Voor zover dit is toegestaan door de wetgeving, wordt aangestipt dat:

1) De aansprakelijkheid van Jane enkel kan worden ingeroepen in geval van fraude of een zware fout van Jane. In dat geval blijft zijn aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling van de voorspelbare, rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Klant heeft opgelopen.

2) Als Jane aansprakelijk wordt gesteld, is deze aansprakelijkheid voor eventuele schade altijd beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan 18 maandelijkse betalingen in het kader van het door de Klant onderschreven Jane abonnement.

3) Jane neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor onrechtstreekse of immateriële schade of voor schade zoals onderbreking van de activiteit en verloren gegane of beschadigde gegevens.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten van Jane, de inhoud ervan, zoals de software, de beelden en de gegevens, zijn en blijven eigendom van Jane. De Klant mag het product niet ter beschikking stellen van derden, noch verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of het op enige andere manier wijzigen.

Artikel 8. Persoonsgegevens

De Klant erkent kennis te hebben genomen van en te hebben ingestemd met de inhoud van het privacycharter dat terug te vinden is op de Jane website (via de link https://www.meetjane.be/nl/privacybeleid).

Jane beschouwt de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de Gebruiker als zeer belangrijk. Jane wil de Gebruiker zo veel mogelijk informeren over de Applicatie en respecteert de Gebruiker en geeft de Gebruiker zoveel mogelijk controle over wat er gebeurt met zijn persoonlijke gegevens, privacy en cookies. De persoonsgegevens, de privacy en de cookies van de Gebruiker worden door Jane beschermd in overeenstemming met Jane's Privacy- en Cookiebeleid en de toepasselijke Belgische en Europese wetgevingen inzake privacy en gegevensbescherming. Het Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe Jane uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, onthult en beschermt.  De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Privacy- en Cookiebeleid deel uitmaken van de overeenkomst. Het beschrijft niet alleen de rechten van de Gebruiker, maar ook hoe de Gebruiker deze kan uitoefenen.

Artikel 9. Opzegging

9.1 Opzegging  zonder  redenen

Elke partij kan zonder schadevergoeding een einde maken aan de overeenkomst, mits hij rekening houdt met een opzeggingstermijn van 10 werkdagen, ofwel via e-mail naar het adres support@jane.be, ofwel via een aangetekend schrijven. De opzeggingstermijn gaat in de dag nadat het aangetekend schrijven werd verstuurd. De termijn gaat de dag zelf in als de opzegging via e-mail gebeurde.

Het opzeggen van de overeenkomst houdt in dat de Applicatie niet meer kan worden gebruikt door de Klant.

9.2 Opzegging met een bepaalde reden

Als één van de partijen op grove wijze tekortschiet aan een van haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst of nalaat daar iets aan te doen binnen 30 dagen nadat daarvan schriftelijke kennisgeving werd gedaan, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Zonder opzeggingstermijn dus, en zonder gerechtelijke tussenkomst, mits daartoe een schriftelijke kennisgeving wordt gedaan aan de andere partij.

Artikel 10. Geldigheid

Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst als niet geldig, onwettig of niet toepasbaar worden beschouwd door een bevoegde gerechtelijke instantie, dan zullen die bepalingen worden geïnterpreteerd conform de geldende wetten om de aanvankelijke intenties van de partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen. Het overige deel van die bepalingen, alsook alle andere bepalingen van de overeenkomst blijven van toepassing.

Artikel 11. Communicatie

De partijen komen overeen dat elke communicatie tussen hen onderling om geldig te zijn schriftelijk moet gebeuren, ofwel via e-mail ofwel via de post, naar de volgende adressen:

Voor Jane NV: Jane NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, info@jane.be

Voor de Klant/Gebruiker: het e-mailadres of het postadres dat hij heeft meegedeeld op het contactformulier op de website van Jane of in de Applicatie.

Artikel 12. Overeenkomst op afstand

Bij een overeenkomst op afstand kan de Klant, zonder dat hij hiervoor zijn beslissing moet motiveren, zich terugtrekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Die termijn begint te lopen op de kalenderdag van de ontvangst van de Verbonden voorwerpen door de Klant of bij ontvangst in zijn naam. Tijdens die termijn draagt de Klant de nodige zorg voor de Verbonden voorwerpen en voor de verpakking.

Om zijn recht tot terugtrekking uit te oefenen, moet de Klant Jane schriftelijk inlichten (per brief of via e-mail) over zijn beslissing. Als de Klant zijn recht tot terugtrekking uitoefent, verstuurt hij het product op zijn kosten naar Jane met alle meegeleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking. De door de Klant betaalde bedragen worden zo snel mogelijk terugbetaald, uiterlijk binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de Verbonden voorwerpen in goede staat door Jane. Zo niet behoudt Jane zich het recht voor de kosten van de beschadiging aan de Klant door te rekenen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen doen de partijen de nodige inspanningen om te komen tot een minnelijke schikking. Komt men niet tot een minnelijke schikking, dan moeten de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel (de voertaal is Nederlands), in de mate dat de wetgeving dit toestaat.

We zullen steeds de revisie datum publiceren zodat u duidelijk kan terugvinden van wanneer de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van de Jane-diensten geldt. We zullen u ook proactief informeren bij ingrijpende veranderingen van deze Algemene Voorwaarden.

Laatste bijwerking 10.10.2019