Onze brochure
Vraag uw demo aan
Onze brochure
Vraag uw demo aan

Algemene voorwaarden van de Jane website

Welkom op de Jane-website! Door dit platform en de beschikbare diensten en tools erop te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden (AV).

Jane is een naamloze venootschap onder de Belfius-groep met zetel in Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel met KBO/BTW BE 0699693959 email : info@jane.be.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Jane (www.meetjane.be/nl), dat zich het recht voorbehoudt om de informatie over deze website en over deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving uit te breiden, te wijzigen, bij te werken of te schrappen.

1. Definities

1.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben onderstaande termen de betekenis die er hierna aan gegeven wordt (de verwijzingen in het enkelvoud slaan ook op verwijzingen in het meervoud):

 • Jane website: de via www toegankelijke portal/website meetjane.be

 • Geconnecteerd object: een elektronisch object dat kan communiceren met een ander object (smartphone, tablet, computer, ...) en dat het mogelijk maakt informatie of signalen te verzenden/ontvangen via een internetverbinding die door een telecomoperator wordt geleverd

 • Detector/sensor: object dat een anomalie kan detecteren en informatie op afstand geeft

 • Applicatie: gratis of tegen betaling te downloaden programma dat uitvoerbaar is met het besturingssysteem van een smartphone of tablet

 • Multidetector: object waarmee men meervoudige anomalieën kan detecteren

 • Toegangspoortdetector: object waarmee men een open/gesloten gateway kan detecteren

 • Hub: toestel dat is aangesloten op meerdere machines in netwerk om de gegevens te concentreren voor transmissie door één kanaal

 • Intimi: natuurlijke personen die toegang hebben tot de informatie die de detectoren/sensoren geven via de applicatie

 • Jane-gebruiker: om het even welke bezoeker van de Jane website (natuurlijke persoon of rechtspersoon, en iedereen die gebruikmaakt van de diensten van Jane met behulp van de in zijn woning geïnstalleerde detectoren

 • Jane Gedragscode: de in artikel 5 beschreven code

2. Contact

2.1. Contactgegevens van Jane: telefoon 0800 29 559 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur, e-mailadres: info@jane.be.

3. Gebruik en functies van de Jane website

3.1. Elke gebruiker kan op de Jane website informeren naar de diensten die Jane aanbiedt om:

 • anomalieën in de gewoontes van de gebruiker te detecteren;
 • de gebruiker zelf en/of zijn/haar intimi te informeren;
 • dankzij een noodknop een dringend alarmsignaal uit te sturen naar de intimi.

3.2. Jane kan niet garanderen dat zijn website/portal permanent beschikbaar is, maar zal alles in het werk stellen om te vermijden dat het systeem onverwachts uitvalt. Gebruiksonderbrekingen wegens onderhoudswerken aan de server, een update van de website, of een panne van de communicatie- of andere netwerken zijn onvermijdelijk, maar Jane zal alles in het werk stellen om ze te verhelpen.

3.3. Jane behoudt zich het recht voor al de informatie die het op zijn website/portal publiceert te wijzigen, te corrigeren of bij te werken.

4. Aansprakelijkheidsbeperkingen

4.1. Jane gaat in zijn hoedanigheid van website host enkel middelenverbintenissen aan. De gebruiker aanvaardt dat de toegang en het gebruik van de Jane website en van de eraan gelinkte pagina's op eigen risico zijn. De informatie op de website en op de eraan gelinkte pagina's mag niet worden beschouwd als enigerlei advies. Zo is onder meer ieder beleggings-, fiscaal of juridisch advies uitgesloten. Jane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of niet ondernomen acties van de gebruikers die interfereren met het gebruik van deze website.

4.2. In het kader van de exploitatie van zijn website/portal treedt Jane nooit op als borg, vertegenwoordiger, agent, lastgever, gevolmachtigde, opdrachtgever, vennoot of werkgever van een gebruiker.

4.3. Jane en zijn medewerkers (inclusief personeelsleden en bestuurders) nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website en voor de juistheid van de informatie erop.

4.4. Jane en zijn medewerkers (inclusief personeelsleden en bestuurders) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die zou voortvloeien uit een tekortkoming in de informatie, de bestanden, de links of de websites die toegankelijk zijn of ontvangen werden op Jane. Jane raadt de gebruiker aan een antivirusprogramma en een firewall te gebruiken.

4.5. Sommige rubrieken van de Jane website kunnen hyperlinks bevatten naar inhoud die uitgaat van derden of naar websites die geëxploiteerd worden door derden. Jane is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van die inhoud, noch voor die websites. Jane mag niet worden beschouwd als de vennootschap die die websites of die inhoud heeft goedgekeurd, gepubliceerd of toegelaten. De exploitanten van die websites zijn dus als enigen verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving op de producten en diensten die ze op hun website voorstellen.

4.6. Jane behoudt zich het recht voor zich te bedienen van servers overal ter wereld of gegevens overal ter wereld te bewaren. Jane is niet verplicht de gebruikers actief in kennis te stellen van de veranderingen in dat domein. Het is aan de gebruikers om de website van Jane daartoe geregeld te raadplegen.

4.7. Wat de eventuele intellectuele-eigendomsrechten van de derden betreft, verwijzen we naar de bepalingen hierna.

4.8. Jane behoudt zich het recht voor accounts te schrappen wanneer de gebruikers onderhavige voorwaarden en de regelgeving niet naleven en Jane blootstellen aan schade, met inbegrip van reputatieschade. Jane is geen enkele vergoeding verschuldigd in geval van schrapping van een user account. Wanneer een user account wordt geschrapt, zal Jane de reden opgeven, zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4.9. In de veronderstelling dat de aansprakelijkheid van Jane toch in het geding zou kunnen zijn, zal de schadevergoeding nooit meer dan 150 euro bedragen en in geen enkel geval een indirecte schade van welke aard ook (verlies van een kans of andere) dekken.

5. Doelpubliek en Gedragscode

5.1. De gebruiker mag de Jane website enkel gebruiken indien hij meerderjarig en bekwaam is en indien Jane zijn user account niet heeft uitgesloten (tijdelijk of definitief) wegens misbruik of onwettelijk gebruik of wegens niet-nakoming van deze algemene voorwaarden.

5.2. Bij gebruik van de Jane website of voor de creatie en het gebruik van zijn on-line user account verbindt de gebruiker zich ertoe om:

 • enkel juiste, volledige en bijgewerkte informatie mee te delen en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren wanneer ze niet langer juist, volledig en bijgewerkt blijkt te zijn;
 • geen inhoud, objecten of bestanden onder niet-toepasselijke rubrieken te plaatsen;
 • geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling te overtreden en noch de rechten van derden (met inbegrip van de intellectuele rechten zoals auteursrechten, merkrechten en rechten van de databaseproducenten), noch om het even welke contractuele verbintenis van de gebruiker tegenover derden te schenden;
 • geen misleidende, onnauwkeurige, beledigende, smadelijke, onwettelijke, oneerbare, pornografische, erotische, seksuele of datinginformatie over Jane te verspreiden, noch informatie die indruist tegen de openbare orde of de goede zeden;
 • de Jane website niet te misbruiken, onder meer door informatie te manipuleren of door het user account-systeem of andere tools die op de website ter beschikking kunnen worden gesteld, aan te tasten;
 • de Jane website niet zó te gebruiken dat de reputatie of de belangen van Jane worden aangetast;
 • geen schadelijke of hinderlijke (bv. virussen) inhoud, objecten of bestanden, noch links naar schadelijke websites op de website te plaatsen bij de creatie of het gebruik van de user account of van andere tools/ applicaties die Jane ter beschikking van de gebruiker zou stellen;
 • de intellectuele rechten van Jane (auteursrechten, merkrechten, rechten van databaseproducenten, ...) te respecteren en geen door intellectuele rechten van Jane beschermde informatie te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en/of mee te delen aan het publiek;
 • geen daden van piraterij of hacking tegen het systeem of de server(s) van Jane te verrichten.
 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Jane van de gebruikers de expliciete toestemming heeft gekregen om de informatie die ze aan Jane verstrekken te gebruiken om zijn activiteiten uit te oefenen en zijn diensten te verlenen.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De structuur en de inhoud (met inbegrip van het ontwerp, de teksten, de lay-out, de logo's, de iconen, de gegevens, de bestanden, de bron- en doelcodes) van de Jane website en de pagina's ervan zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten, rechten van databaseproducenten, ...) van Jane en de rechthebbende derden. Geen enkel van die rechten mag in principe worden overgedragen aan wie dan ook.

6.2. De gebruiker mag de structuur en de inhoud van de Jane website enkel gebruiken in het kader van zijn bezoek op de Jane portal. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele bepaling van onderhavige voorwaarden geïnterpreteerd mag worden als een licentie die Jane toekent aan de gebruiker of aan wie dan ook, noch als een overdracht van welk intellectuele-eigendomsrecht ook aan de gebruiker of aan wie dan ook. Iedere vorm van reproductie, aanpassing, vertaling of mededeling aan het publiek van de door auteursrechten beschermde en op Jane gepubliceerde werken is verboden. Iedere extractie en/of ieder hergebruik van de volledige inhoud of een substantieel deel van de Jane website is verboden. Hetzelfde geldt ook voor een herhaald(e) en systematisch(e) extractie en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van de Jane website die (dat) niet strookt met het normale gebruik van de website/ portal en/of de wettige belangen van Jane, met inbegrip van zuiver commerciële schade of een concurrentienadeel, schaadt.

6.3. Jane wijst iedere aansprakelijkheid inzake schending van de intellectuele-eigendomsrechten van de derden af. Een dergelijke schending zou kunnen voortvloeien uit de publicatie of mededeling van informatie op de Jane website door een gebruiker.

7. Privacy beleid

De Klant erkent kennis te hebben genomen van en te hebben ingestemd met de inhoud van het privacycharter dat terug te vinden is op jane.be (via de link https://www.jane.be/nl/privacy-beleid).

8. Cookiebeleid

De Klant erkent kennis te hebben genomen van en te hebben ingestemd met de inhoud van het Cookiebeleid dat terug te vinden is op jane.be (via de link https://www.jane.be/nl/cookiebeleid).

9. Ondeelbaarheid – afstand van de rechten

8.1. Indien een bepaling onuitvoerbaar is of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, zal de niet-uitvoerbaarheid of de ongeldigheid ervan geen invloed hebben op de toepasselijkheid of de geldigheid van andere bepalingen of op het uitvoerbare deel van de bepaling dat niet indruist tegen de het dwingend recht. Jane behoudt zich het recht voor de die bepalingen te vervangen door toepasselijke en rechtsgeldige bepalingen die er zoveel mogelijk gelijkenis mee vertonen. Geen enkele bepaling of de vervanging ervan kan worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten tegenover Jane.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

10.1. Het Belgisch recht is het enige recht dat van toepassing is op de totstandkoming, de interpretatie, de rechtsgeldigheid en de uitvoering van de overeenkomst tussen Jane en de gebruiker.

10.2. Behoudens andersluidende en dwingende wettelijke bepaling (bijvoorbeeld ter bescherming van de consument) zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd voor ieder geschil in verband met het gebruik van de Jane website.


Contacteer ons voor meer informatie

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Jane, Charles Rogierplein 11, 1210 Brussel.

info@jane.be

Als u toegang wilt krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, of om te verzoeken deze te verwijderen, neem dan contact met ons op via jane@info.be

Laatste bijwerking 13.11.2019

We zullen steeds de revisie datum publiceren zodat u duidelijk kan terugvinden van wanneer de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden geldt. We zullen u ook proactief informeren bij ingrijpende veranderingen van deze privacy notificatie.


Algemene voorwaarden van Mollie

Indien u kiest voor een online domiciliëring of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Mollie voor het ondertekenen van het mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mollie.