/ Blog / Trends in ouderenzorg, deel 1: hoe zal de oudere bevolking eruitzien anno 2030?

Trends in ouderenzorg, deel 1: hoe zal de oudere bevolking eruitzien anno 2030?

De vergrijzing zal de komende 10 jaar sterk toenemen. Welke trends verwachten we? En wat betekenen ze voor de ouderenzorg? In deze tweedelige reeks bekijken we de verwachtingen voor het komende decennium, te beginnen met een blik op de oudere bevolking anno 2030.

We kunnen er niet omheen: het aantal ouderen neemt toe

Dat de vergrijzing toeneemt, is een voldongen feit. En hoewel de gezondheidszorg steeds beter wordt, kunnen we niet vermijden dat de zorgvraag toeneemt. Er zullen immers steeds meer senioren zijn met chronische aandoeningen zoals artrose of dementie, en ook lichamelijke beperkingen zullen steeds vaker voorkomen. Daarnaast verwacht men ook dat eenzaamheid onder ouderen sterk zal toenemen tegen 2030.

Nieuwe woonvormen die deze trend nu al opvangen

In het licht van deze verwachtingen zien we steeds vaker initiatieven opduiken zoals zorgzame buurten of andere nieuwe woonvormen voor ouderen. Deze nieuwe woonvormen hebben als doel dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen terwijl ze kunnen rekenen op de nodige zorg én ook sociale contacten kunnen onderhouden.

cta-photo

De ouderen van 2030 zijn niet dezelfde als de ouderen van vandaag

Het aantal ouderen neemt niet alleen toe: hun vaardigheden, verwachtingen en financiële mogelijkheden veranderen evenzeer. 

  • Ouderen worden digitaal vaardiger. Ze zullen steeds vaker een hogere opleiding genoten hebben en meer thuis zijn in digitale technologieën, waardoor ze beter hun weg vinden in het zorgstelsel.

  • Omdat ouderen hoger zijn opgeleid zullen hun verwachtingen ten opzichte van het zorgsysteem hoger liggen. Senioren zullen kritischer en veeleisender zijn. Ze zullen andere ideeën hebben over ‘goed oud worden’ dan de ouderen van nu en bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op levenskwaliteit.

  • Omdat 75-plussers anno 2030 wellicht langer gewerkt hebben dan de huidige 75-plussers, hebben zij meer pensioen opgebouwd. We verwachten daarom dat zij meer kapitaal zullen hebben waardoor ze vaker zelf hun zorg kunnen organiseren.

  • We verwachten dat ouderen langer gezond zullen blijven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hooggeschoolde senioren gemiddeld langer in goede gezondheid leven dan laaggeschoolde ouderen. Omdat we verwachten dat het aantal hoogopgeleiden zal toenemen, kan dit de toekomstige zorgvraag misschien wel drukken.

Al deze verwachtingen impliceren dat de schaalbaarheid van de zorgtechnologie alsmaar belangrijker zal worden. De mogelijkheid om naar eigen wensen of noden de zorgkring uit te breiden of net te beperken, de mogelijkheid om alarmknoppen of bewegingssensoren te installeren waar en wanneer dat nodig is, … Die flexibiliteit is een must om zowel de zorgvraag als de verwachtingen van hogeropgeleide senioren te blijven ondersteunen in de toekomst.

Kwetsbare ouderen krijgen het nog moeilijker

De verwachtingen die we in de vorige paragraaf aanhaalden, zullen niet voor alle ouderen gelijklopen. Hierdoor zal de diversiteit tussen senioren toenemen en zullen vooral kwetsbare ouderen het moeilijker krijgen. Onder kwetsbaar verstaan we senioren met een lagere opleiding, beperkte digitale vaardigheden of met een lagere status op sociaal-economisch vlak.

Deze mensen zullen het moeilijker hebben om bij te blijven in de (steeds digitalere en dus ook complexere) maatschappij. Daardoor verandert ook de rol van technologiespelers. Zij moeten immers een inclusief beleid voeren waarbij niemand uit de boot valt en ervoor zorgen dat hun technologie voor iedereen verstaanbaar én bereikbaar is. Dat is ook waar we met Jane naar streven. Benieuwd hoe we dat doen? Praat gerust eens met een van onze experts.

Deel 2: wat betekenen deze trends voor zorgverleners en de zorg in het algemeen?

Nu we min of meer een beeld hebben van de oudere bevolking anno 2030, kunnen we nagaan wat dit mogelijk betekent voor de toekomstige verzorgers en de zorg zelf. Hier zullen we dieper op ingaan in deel 2 van deze reeks.