Privacybeleid

1. Inleiding

Jane NV (Hierna ‘Jane’) biedt een digitale thuis-oplossing die u in staat stelt om er te zijn voor uw oudere familie leden wanneer ze u het meest nodig hebben.

Hiervoor maakt Jane gebruik van een applicatie en een homekit (dewelke bestaat uit een hub en 6 sensoren) waarin/waarmee persoonsgegevens verwerkt worden. Jane engageert zich ten aanzien van de gebruikers door het respect voor hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens bovenaan te plaatsen. Klanttevredenheid staat voor Jane immers centraal.

Deze Privacy Notificatie is dan ook bedoeld om een transparant beeld te schetsen over de wijze waarop Jane de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt. Zo verwerkt Jane persoonsgegevens steeds in lijn met de vereisten van de nieuwe Europese privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Jane nodigt de gebruikers daarom uit om de in deze Privacy Notificatie opgenomen informatie zorgvuldig te lezen zodat duidelijk is welke persoonsgegevens door Jane worden verwerkt, voor welke doeleinden, alsook welke hun rechten zijn en op welke manier deze kunnen worden uitgeoefend.


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de naamloze vennootschap Jane, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node, BTW BE0699.693.959.

Dit betekent concreet dat Jane de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van deze gegevens, alsook het aanspreekpunt is voor vragen aangaande de verwerking.

Als gebruiker kan u steeds contact opnemen met de Data Protection Officer van Jane per e-mail via privacy@jane.be.


3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.


4. Voor welke doeleinden verwerkt Jane persoons-gegevens?

Jane verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Registeren van nieuwe klanten;
 • Aanbieden en verbeteren van de digitale thuis-oplossing;
 • Statische analyse van de gebruikersinformatie;
 • Opbouwen persoonlijk gebruikersprofiel (profiling): (Enkel) Indien u dit wenst analyseert Jane uw dagelijkse gewoontes. Op deze manier kan Jane een verwittiging sturen naar uw naasten indien de gedetecteerde acties sterk afwijken van uw normale gewoontes;
 • Informeren betreffende nieuwe producten/diensten van Jane.


5. Wanneer verzamelt Jane persoonsgegevens?

Jane verzamelt persoonsgegevens wanneer:

 • U persoonsgegevens deelt tijdens het gebruik van de online diensten van Jane;
 • U zich registreert op de Jane applicatie;
 • U gebruik maakt van de Jane homekit in uw huis;
 • U onze website bezoekt of gebruik maakt van onze applicatie (zie https://www.jane.be/nl/cookiebeleid).


6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Jane mag gebruik maken van de verzamelde persoonsgegevens wanneer:

 • de gebruiker hiervoor zijn/haar toestemming gaf. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op verzoek van de gebruiker precontractuele maatregelen te nemen;
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. In dat geval maakt Jane een grondige afweging tussen haar gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy.

De gerechtvaardigde belangen van Jane zijn bijvoorbeeld:

 • de personalisatie van onze diensten;
 • het verbeteren van processen teneinde een optimale werking van het online platform te verzekeren;
 • het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de navigatie op onze website en op andere platformen die te uwer beschikking gesteld worden.


7. Van wie verwerkt Jane persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Jane verwerkt persoonsgegevens van 2 type gebruikers:

 • De care circle: Deze wordt gevormd door de ‘main carer’ – Dit is de persoon die de kit voor de allereerste keer registreert in de applicatie. Deze persoon kan andere mensen (carers) mee uitnodigingen in de applicatie.
 • De senior: Deze persoon maakt actief gebruik van de Jane homekit bij hem/haar thuis.

Jane verwerkt onder meer de volgende categorieën van persoonsgegevens van de gebruikers:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke karakteristieken (enkel senior)
 • Levensgewoonten (enkel senior)
 • Gezinssamenstelling (enkel senior)
 • Gezondheidsinformatie (enkel senior)


8. Aan wie kan Jane persoonsgegevens doorgeven?

Jane kan persoonsgegevens delen met verwerkers die (betaalde) diensten leveren in opdracht van Jane.

Als dochteronderneming kunnen persoonsgegevens in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de Belfius Groep. De groep Belfius omvat hoofdzakelijk Belfius Bank, Belfius Insurance, Belfius Investment Partners, Crefius, Elantis, Belfius Lease, Belfius Auto Lease, Belfius Commercial Finance, Corona, VDL-Interass, Bureau Laveaux & Martin, Qualitass, The Studio... De samenstelling van de groep Belfius kan uiteraard evolueren.

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden meegedeeld aan externe verwerkers, zoals onder meer openbare entiteiten, IT-dienstverleners, marketing- en communicatiebureaus, alsook advocaten. Deze verwerkers kunnen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken.

Indien Jane in dat verband een beroep doet op een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte, zal minstens hetzelfde beschermingsniveau worden geboden zoals in België en zal er enkel met een partij samengewerkt worden indien deze partij voldoet aan de voorwaarden voor internationale gegevensbescherming zoals gedefinieerd in de AVG.


9. Welke rechten heeft de gebruiker?

Als gebruiker kan u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage: een gebruiker heeft het recht om inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens die verwerkt worden door Jane en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.
 • Recht op het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens: Indien bepaalde gegevens volgens de gebruiker incorrect, onvolledig of niet (langer) toepasbaar zijn kan hij/zij vragen deze recht te zetten, aan te vullen of te verwijderen
 • Recht op de beperking van de verwerking van persoonsgegevens: In bepaalde gevallen kan de gebruiker vragen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overgedragen op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
 • Recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing: Een gebruiker kan op elk moment aangeven dat Jane zijn/haar persoonsgegevens niet langer mag verwerken voor direct marketingdoeleinden. De gebruiker ontvangt in dat geval geen commerciële voorstellen meer.


10. Hoe kan de gebruiker deze rechten uitoefenen?

Een gebruiker kan bovenstaande rechten uitoefenen door een aanvraag met een kopie van de recto zijde van de identiteitskaart te versturen naar privacy@jane.be.

Indien u als gebruiker meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post via het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, per e-mail via commission@privacycommission.be of per telefoon via +32 2 274 48 00.


11. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.


12. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Jane neemt maatregelen om de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens als een goede huisvader te beveiligen. We nemen hiervoor de nodige technologische en procesmatige controlemaatregelen en laten onze systemen regelmatig testen.


13. Wat bij eventuele wijzigingen?

Jane behoudt zich het recht voor om deze privacy notificatie op ieder ogenblik te wijzigen. U kan steeds de meest recente versie raadplegen op de website www.jane.be.

We zullen steeds de revisie datum publiceren zodat u duidelijk kan terugvinden van wanneer de laatste versie van deze privacy notificatie geldt. We zullen u ook proactief informeren bij ingrijpende veranderingen van deze privacy notificatie.


Laatste bijwerking 03.10.2019