Privacybeleid

Ons privacybeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemene informatie
 • Onze website meetjane.be 
 • Onze dienstverlening voor de zorger of koper
 • Onze dienstverlening voor de zorgbehoevende
 • Jouw rechten
 • Gebruikte begrippen

Algemene informatie

1. Wat biedt Jane aan?

Jane NV (Hierna ‘Jane’) biedt een digitale thuis-oplossing die jou in staat stelt om er te zijn voor je senioren wanneer ze jou het meest nodig hebben.

Hiervoor maakt Jane gebruik van een applicatie en een kit (die bestaat uit een hub, 3 noodknoppen en tot 6 sensoren) waarmee persoonsgegevens verwerkt worden. Jane engageert zich voor de gebruikers door het respect voor hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens bovenaan te plaatsen. Klanttevredenheid staat voor Jane immers centraal.

Dit beleid is dan ook bedoeld om een transparant beeld te schetsen over de wijze waarop Jane de persoonsgegevens van zijn gebruikers verwerkt. Zo verwerkt Jane persoonsgegevens steeds in lijn met de vereisten van de nieuwe Europese privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Jane nodigt de gebruikers daarom uit om deze informatie zorgvuldig te lezen. Hierin maken we duidelijk welke persoonsgegevens door Jane worden verwerkt en waarvoor. Alsook wat jouw rechten zijn en op welke manier je deze kunnen uitoefenen.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de naamloze vennootschap Jane, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, BTW BE0699.693.959.

Dit betekent dat Jane de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van deze gegevens. Jane is tevens het aanspreekpunt voor vragen over de verwerking.

3. Data Protection Officer (DPO)

Jane heeft een Data Protection Officer of Functionaris voor Gegevensbeveiliging aangesteld.

Als gebruiker kan je contact opnemen met onze DPO per e-mail via privacy@jane.be. 

4. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.

5. Aan wie kan Jane persoonsgegevens doorgeven?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe verwerkers, zoals onder meer openbare entiteiten, IT-dienstverleners of marketing- en communicatiebureaus. Deze verwerkers kunnen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen. 

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden gedeeld met ontvangers die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn zoals advocaten in het geval van een juridische discussie.

Indien Jane in dat verband een beroep doet op een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte, zal minstens hetzelfde beschermingsniveau worden geboden zoals in België en zal er enkel met een partij samengewerkt worden indien deze partij voldoet aan de voorwaarden voor internationale gegevensbescherming zoals gedefinieerd in de AVG.

6. Wie bij Jane heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Bij Jane hebben enkel de gemachtigde personeelsleden en de personen die Jane aanwijst toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn alleen de personen die voor de correcte uitvoering van hun functie of voor de behoeften van de dienst, toegang nodig hebben.

7. Doorgifte aan derde landen

Jouw persoonsgegevens worden door ons of onze verwerkers niet doorgegeven aan partners of ontvangers in landen buiten de EER tenzij hier een wettelijke verplichting voor is.

Indien jouw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers toch worden doorgegeven aan partners of ontvangers in landen buiten de EER (die niet op de expliciete lijst van de door EU goedgekeurde landen staan), dan zorgen wij dat de passende waarborgen geboden worden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals voorgeschreven door de AVG (BCR, standaard contractuele clausules, …).

8. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Jane neemt maatregelen om de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens als een goede huisvader te beveiligen. We nemen hiervoor de nodige technologische en procesmatige maatregelen en laten onze systemen regelmatig testen.

 

9. Wat bij eventuele wijzigingen?

Jane behoudt zich het recht om zijn privacybeleid op ieder ogenblik te wijzigen. Je kan steeds de meest recente versies raadplegen op de website www.meetjane.be.

We zullen steeds de revisie datum publiceren zodat je duidelijk kan terugvinden van wanneer de laatste versie van dit privacybeleid geldt.

 

Onze website meetjane.be / jane.be

1. Doeleinden

Jane verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • registreren van nieuwe klanten van de website
 • registreren van klachten of vragen
 • informeren betreffende nieuwe producten/diensten van Jane wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer je klant bent

Wanneer je ons toestemming verleent tot het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website, dan kunnen we je een betere gebruikerservaring aanbieden.

2. Wanneer verzamelt Jane persoonsgegevens?

Jane verzamelt persoonsgegevens wanneer:

 • je persoonsgegevens deelt tijdens het gebruik van de online diensten van Jane
 • je een bestelling plaatst
 • je een klacht of een vraag hebt
 • je onze website bezoekt (zie https://www.meetjane.be/nl/cookiebeleid).

 

3. Welke gegevens verzamelen we?

Verwerking

Categorie persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn

Klant worden

Identificatiegegevens en adres om je de bestelde kit te leveren.

Overeenkomst

1 jaar na beëindiging van de dienst met de klant

De nieuwsbrief ontvangen als klant

 

Contactgegevens om je de nieuwsbrief te kunnen sturen

Gerechtvaardigd belang

1 jaar na beëindiging van de dienst

De nieuwsbrief ontvangen als niet-klant

 

Contactgegevens om je de nieuwsbrief te kunnen sturen

Op basis van toestemming

3 maand na het uitschrijven van de nieuwsbrief

 

Een klacht neerleggen of een vraag stellen

Contactgegevens om met jou in contact te kunnen treden voor de behandeling van je klacht of vraag en uiteraard ook de inhoud

Gerechtvaardigd Belang

1 jaar nadat de samenwerking is gestopt

De Jane website bezoeken (*)

IP-adres, gebruikersvoorkeuren om je beter te leren kennen en je je een betere gebruikerservaring te kunnen aanbieden

Toestemming

Na intrekken van de toestemming of 1 jaar na laatste activiteit

 

 

(*) zie onze cookie policy (https://www.meetjane.be/nl/cookiebeleid) voor een volledige beschrijving van hoe we met cookies werken op onze website.

Onze dienstverlening aan de zorger of koper

1. Doeleinden

Jane verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • registreren als nieuwe klant en de bijhorende Jane Kit
 • registreren als zorger
 • registreren van contacten (telefoon / e-mail) 
 • contacteren bij afwijkingen van het leefpatroon van de zorgbehoevende
 • het gebruik van de app ter verbetering van onze diensten
 • informeren betreffende nieuwe producten/diensten van Jane

2. Wanneer verzamelt Jane deze persoonsgegevens?

Jane verzamelt persoonsgegevens wanneer:

3. Welke gegevens verzamelen we?

 

Verwerking

Categorie persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn?

De aankoop van een Jane Kit of ander materiaal

Identificatiegegevens

Aangekocht materiaal

Overeenkomst

7 jaar nadat de service stopt

Registratie van elke zorger

Identificatiegegevens

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service

Onze helpdesk bellen of mailen ter ondersteuning

Identificatiegegevens

Beschrijving van de vraag en oplossing

Overeenkomst

 

1 jaar na het beëindigen van de service 

Gecontacteerd worden bij afwijkingen op het leefpatroon van de zorgbehoevende

Identificatiegegevens

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service 

Analyse van jouw gebruik van de app ter verbetering van onze diensten

 

Identificatiegegevens

Gebruik van de App

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service

Het verkrijgen van informatie over nieuwe diensten van Jane

Contactgegevens

Gerechtvaardigd belang

1 jaar na het beëindigen van de service

 

Onze dienstverlening aan de zorgbehoevende

1. Doeleinden

Jane verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • registreren als nieuwe klant en de Jane Kit wanneer je als zorgbehoevende de Jane Kit zelf koopt
 • registreren van jou als zorgbehoevende
 • registratie van de homekit met jou als zorgbehoevende
 • registratie van jouw huiselijk leefpatroon
 • statistische verwerkingen als basis om ons algoritme te optimaliseren en onze diensten te verbeteren
 • registreren van contacten (telefoon / e-mail) 
 • contacteren van je zorgers bij afwijkingen van je leefpatroon
 • het gebruik van de app ter verbetering van onze diensten
 • informeren over nieuwe producten/diensten van Jane

 

2. Wanneer verzamelt Jane persoonsgegevens?

Jane verzamelt persoonsgegevens wanneer:

 • je een order plaatst voor een Jane Kit (als je de Jane Kit zelf aankoopt)
 • je je registreert als Zorgbehoevende
 • tijdens de opbouw van je huiselijk leefpatroon
 • tijdens de optimalisatie van ons algoritme met gegevens vanuit de sensoren
 • je een klacht hebt of een vraag
 • je onze website bezoekt (zie https://www.meetjane.be/nl/cookiesbeleid).
 • je gebruik maakt van onze app

 

3. Welke gegevens verzamelen we?

Verwerking

Categorie persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn?

De aankoop van een Jane Kit of ander materiaal

Identificatiegegevens

Aangekocht materiaal

Overeenkomst

7 jaar nadat de service stopt

De installatie van de Jane Kit die werd aangekocht door iemand anders

Identificatiegegevens

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service

Registratie van jouw huiselijk leefpatroon

Leefgewoonten

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service

Statistische verwerkingen als basis om ons algoritme te optimaliseren en onze diensten te verbeteren

Sensordata van de Jane Kit

Gerechtvaardigd belang

1 jaar na het beëindigen van de service

Contacteren van jouw Zorgers op basis van afwijkingen op jouw leefpatroon

Contactgegevens van de zorgkring

Basis zijn de sensordata van de Jane Kit

Overeenkomst

 

1 jaar na het beëindigen van de service 

Gebruik van de app ter verbetering van onze diensten


 

Identificatiegegevens

Gebruik van de App

Overeenkomst

1 jaar na het beëindigen van de service

Het verkrijgen van informatie over nieuwe diensten van Jane

Contactgegevens

Gerechtvaardigd belang

1 jaar na het beëindigen van de service

 

Jouw rechten

Het recht op informatie
Dit document, samen met de Cookie Policy, informeert je over de verwerkingen die Jane met jouw persoonsgegevens uitvoert.

Recht op inzage

Een gebruiker heeft het recht om inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens die verwerkt worden door Jane en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.

Recht op correctie

Indien bepaalde gegevens volgens de gebruiker incorrect of onvolledig zijn kan hij/zij vragen deze recht te zetten of aan te vullen.

Recht op het verwijderen 

Wanneer je niet meer wenst dat Jane jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je bij de DPO (privacy@jane.be) aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit de bestanden/databases van Jane.

Echter is dit recht geen absoluut recht en dien je er rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Bv. Je kan geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt. 

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je echter onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek. (privacy@jane.be)

Jane heeft echter een ‘Dwingende Gerechtvaardigde Grond’ om geen enkel gegeven te verwijderen wanneer er geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie die wettelijke gevolgen kan hebben. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

Recht op het intrekken van toestemming 

Wanneer Jane persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming kan de gebruiker op eender welk moment en zonder mededeling van een reden deze toestemming eenvoudige vraag laten intrekken.

Recht op de beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan de gebruiker vragen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om de door hen verstrekte persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

Recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing

Een gebruiker kan op elk moment aangeven dat Jane hun persoonsgegevens niet langer mag verwerken voor direct marketingdoeleinden. De gebruiker ontvangt in dat geval geen commerciële voorstellen meer.

Indien je als gebruiker meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post via het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, per e-mail via commission@privacycommission.be of per telefoon via +32 2 274 48 00.

Hoe kan je deze deze rechten uitoefenen?

Als betrokkene kan je bovenstaande rechten uitoefenen door een aanvraag te sturen naar privacy@jane.be. 

Wanneer wij je op basis van je aanvraag niet uniek kunnen identificeren, dan kunnen wij je vragen ons een kopie van de recto zijde van de identiteitskaart te sturen (*) of op een andere wijze te bewijzen dat jij degene bent die de aanvraag heeft ingediend.

 

Gebruikte begrippen

 

Begrip

Uitleg

Jane Kit

De apparatuur die bij de zorgbehoevende wordt geïnstalleerd om het doel van de verwerking te realiseren.

Persoonsgegevens

Dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantnummer, e-mail, …) of indirect (IP-adres) gelinkt wordt aan een persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De partij die de doelen en middelen van de verwerking bepaalt.

Cookies

Zie ons cookiebeleid.

Gegevensinbreuk

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Koper

De persoon of organisatie die de Jane Kit koopt.

Zorger

Dit zijn personen die het op zich hebben genomen om de zorgbehoevende te begeleiden via de app van de Jane Kit en die kunnen gecontacteerd worden ingeval van afwijkingen in het leefpatroon van de zorgbehoevende.

Zorgbehoevende

De persoon die actief gebruik maakt van de Jane Kit bij hen thuis.

Verwerker

Een partner die in opdracht van Jane persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkersovereenkomst

Een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en Jane waarbij Jane bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen verwerkt worden.

DPO

Afkorting voor data protection officer of functionaris voor gegevensbescherming in het Nederlands – persoon die door ASAP werd aangesteld als contactpersoon met betrekking tot alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit kader.